Multilingvālā izglītība – MŪSDIENĪGI un PROGRESĪVI. Kazahstānas kolēģi gūst pieredzi

Par to, ka Valmieras 2. vidusskola ir izvēlējusies vienu no progresīvākajiem ceļiem izglītības procesa organizēšanā – multilingvālo izglītību – skolotāji pārliecinājās, tiekoties ar kolēģiem no Kazahstānas.

Lai iepazītu Latvijas pieredzi bilingvālās izglītības jomā un tieši CLIL metodikas ieviešanā, 17. oktobrī  Valmieras 2. vidusskolu apmeklēja Kazahstānas Tarazas Valsts Pedagoģiskās universitātes docētāji.

Kazahstānā bilingvālās izglītības un CLIL elementi tiek ieviesti visās valsts skolās, un pašlaik Izglītības ministrijai ir uzdevums izstrādāt visaptverošu daudzvalodu izglītības politiku un metodiku, izveidojot skolotāju un skolu tīkla apmācības sistēmu.

Kā liecina, starptautiskā pieredze un, tai skaitā, konkrēti Kazahstānas piemērs, mūsdienu progresīvi domājošie izglītības sistēmas veidotāji un pedagogi arvien vairāk saredz multilingvālās izglītības priekšrocības nākotnes pasaules darba tirgū.

Valmieras 2.vidusskola ir skola, kurā mācību process ir organizēts bilingvāli. Tas nozīmē, ka mācību priekšmetu saturu skolēni apgūst latviešu un krievu valodā. Lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti skolā, skolas vadība un bilingvālās izglītības skolotāju metodiskās apvienības vadītājs iesaistās valsts mēroga un starptautiskajos projektos, organizē un vada skolotāju apmācību.

Sekojot jaunām Eiropas tendencēm izglītībā un sadarbojoties ar Daugavpils Izglītības pārvaldes Bilingvālās izglītības metodiķi Silviju Mickeviču, Daugavpils 10. vidusskolu un Latviešu valodas aģentūru, 2010. gadā Valmieras 2. vidusskola ieviesa CLIL nodarbības. CLIL latviskā akronīmā – Integrētā satura un valodas apguve. Kas tad ir CLIL? Tā ir pieeja vai metode, kas piedāvā attīstīt svešvalodu prasmes citu mācību priekšmetu stundās.

 Skolas kolektīvs iepazīstināja Kazahstānas kolēģus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsts valodas politiku, pieredzi bilingvālās izglītības īstenošanā un CLIL metodes ieviešanu skolas metodiskajā darbā.

Latvijai un mūsu skolai ir vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze bilingvālās izglītības īstenošanā. Šī tikšanās sniedza iespēju Kazahstānas kolēģiem iepazīties gan ar normatīvo ietvaru, gan mācību līdzekļiem CLIL ieviešanas un svešvalodu apguves jomā, kā arī praktiski iepazīties ar skolotāju pieredzi.

Tikšanas laikā tika apspriests: CLIL komponentes un izpratne, mācību satura un valodas mērķi, kognitīvo prasmju pielietošana, pedagoga valoda stundā, atgriezeniskās saites sniegšana skolēniem, valodas atbalsts skolēniem, CLIL stundu plānošana, valodas aktīvā izmantošana stundās, spēles un citas aktivitātes stundās, interneta resursi CLIL stundām, stundas sākuma metodes, u.c.

Kazahstānas un Valmieras 2. vidusskolas kolēģi apsprieda turpmākās sadarbības iespējas CLIL  metodikas izstrādē, skolotāju izglītības, profesionālās pilnveides un pētniecības jomās. Atzinīgi tika novērtēts Valmieras 2. vidusskolas pedagogu darbs 7 gadu laikā, piedaloties Latviešu valodas aģentūras bilingvālās izglītības projektos, tālākizglītības kursu organizēšanā un vadīšanā, meistarklašu organizēšanā, dalība starptautiskajos projektos VIA Light, NPJR-2014/10284 – Bilingual education: stories of success, NPJR-2017/10272 – MULTIVECTOR (Multilingual World – VECTOR to improve competencies through language and career education).

Kā atzina abas puses, CLIL pieejas izmantošana dažādo izglītības vidi skolā un veicina skolēnu personības vispārīgo attīstību.

Kazahstānas kolēģi vizītes laikā Latvijā apmeklēs arī Rīgas 34. vidusskolu, Latvijas Universitāti un Latviešu valodas aģentūru.

 

Vjačeslavs Piskunovs

Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā

Valmieras pilsētas pašvaldības Bilingvālās izglītības MA vadītājs

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux